פגמים בצוואה – פסילת צוואה

לפני שנדבר על פסילת צוואה או פגמים, חשוב להבין מהי "צוואה ", במובן הכללי, הינה כל אמירה, אמירה, ציווי או מסמך, אשר מבקש ומצפה אדם שייעשה למענו, ברכושו או בענייניו לאחר מותו. דיני ירושה קובעים כי לאחר פטירת המצווה, יש צורך בצו קיום צוואה, שנועד להצהיר כי הצוואה הנה בת תוקף משפטי מחייב. כלומר, עצם העובדה שהמנוח הותיר צוואה אינה מספיקה על מנת לפעול על פי האמור בה, אלא יש צורך בהגשת בקשה לרשם לענייני ירושה (או לבית דין דתי) למתן תוקף מחייב ל-צוואה. את הבקשה למתן צו קיום צוואה יכולים לבקש היורשים על פי ה-צוואה, וכן כל אדם אשר מעוניין במתן צו הקיום. תוכנו של צו קיום צוואה הינו הצהרה, כי צוואת המנוח/ה הינה בת תוקף. כוחו של צו קיום צוואה יפה כלפי כל העולם. צו קיום צוואה אינו מתיישן, שכן דינו הוא כדין פסק-דין.

ליעוץ, התקשרו כעת לטלפון 03-5222129 ופנייתכם תענה באדיבות, מקצועיות ודיסקרטיות מלאה. 

פסילת צוואה בעת מציאת פגמים

קיומה של צוואה אינו מעיד בהכרח על תקינותה המשפטית. קיימות מספר סיבות מכוחן ניתן להגיש התנגדות לקיום ה-צוואה, ולמעשה להביא לידי פסילת צוואה. סיבות אלו מעלות חשש לפגמים בצוואה, ומשום כך ניתן לגרום לפסילתה, ואלו הסיבות העיקריות:

סיבות שבגללם יהיה ניתן לפסול צוואה

1 .השפעה בלתי הוגנת

העילה השכיחה היא בטענה כי הצוואה נערכה בניגוד לרצונו של המצווה,ונעשתה לאחר שהופעלה על המצווה השפעה בלתי הוגנת. השפעה על המצווה כשלעצמה אינה פוסלת את הצוואה אם נעשית בדרכי נועם ומביאה לשכנועו של המצווה. רק השפעה בלתי הוגנת, השוללת או אינה משקפת למעשה את רצונו של המצווה, יכול ותביא לתוצאה של פסילת צוואה.

פסילת צוואה – חובת ההוכחה

נטל ההוכחה להוכיח קיומה של השפעה בלתי הוגנת מוטל על כתפי המתנגד לקיום הצוואה המעלה טענה זו, אלא אם כן קיים פגם בצוואה אשר יכול להעביר את נטל ההוכחה לידי מבקש צו הקיום. כך גם במידה שהתלות של המצווה בזוכה הייתה תלות מובהקת, יטה בימ"ש להעביר את נטל ההוכחה כי הצוואה נערכה כדין ולא תחת השפעה בלתי הוגנת – על כתפי המבקש לקיים את הצוואה.
את הבחינה האם צוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת עורך בימ"ש על בסיס נתונים שונים, לרבות מצבו הפיזי והנפשי של המצווה, תלותו ו/או עצמאותו, קשרים עם הנהנים על פי הצוואה, קשרים אחרים, גילו של המצווה, נסיבות העריכה והחתימה על ה-צוואה, נישול קרובים של המצווה ללא סיבה עניינית, שינויים ב-צוואה לעומת צוואה קודמת ללא סיבה נראית לעין, יכולת היוועצות עם אחרים, הוראות בדבר אפשרות שינוי ו/או ביטול הצוואה וכיו"ב. המועד הרלבנטי להשפעה הבלתי הוגנת הינו לפני ובעת עריכת ה-צוואה. במידה והוראתצוואה מסוימת נפסלה עקב השפעה בלתי הוגנת, החלק הרלבנטי בעיזבון מתחלק בין היורשים על פי דין.

פסילת צוואה – המשך הסיבות

2. צוואה שנעשתה מחמת טעות

בית המשפט ינסה לבחון מה הייתה כוונתו של המצווה לו לא נפלה טעות. כעולה מהסעיף הרלבנטי בחוק הירושה, התנאי לפיו יתקן בימ"ש את הטעות שנפלה בצוואה (המדובר בטעות עובדתית) הוא: האם ניתן לקבוע בוודאות את רצונו של המצווה לו לא נפלה הטעות.
על המבקש לתקן צוואה עקב טעות שנפלה בה, להוכיח כי נפלה אכן טעות בצוואה, וכי קיים קשר סיבתי בין הטעות לבין ההוראה ב-צוואה, וכן ניתן לקבוע בוודאות מה היה רצונו של המצווה לו לא נפלה הטעות.

3. נטילת חלק בעריכת הצוואה

החוק קובע חזקה, כי מי שנטל חלק ב-עריכת צוואה השפיע שלא כדין על המצווה, וגם אם יביא אותו אדם הוכחות שאין הדבר כך – אין בכך כדי לסייע לו. על כן יש להקפיד כי עדים לצוואה לא יהיו הנהנים על פיה, וכי הנהנים על פי הצוואה לא יהיו מעורבים בעריכת ה-צוואה ו/או ייקחו חלק פעיל בהכנתה. יובהר כי לא כל פעולה תיחשב לנטילת חלק בעריכת ה-צוואה ותביא אוטומטית למצב של פסילת צוואה.
סעיף 35 לחוק הירושה קובע, כי צוואה פרט לצוואה בעל פה, המזכה את מי שערך אותה, או היה עד לעשייתה, או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת-צוואה המזכה בן זוגו של אחד מאלה – בטלה. משמעות ההוראה היא, כי אם השתכנע בית המשפט, שזוכה על פי צוואה היה מעורב ביצירת הצוואה, על פי הפירוט שבחוק, בטלה ההוראה המזכה, והדברים אמורים גם לגבי בן זוגו של הנהנה. על מנת להיכנס למסגרת סעיף זה, ולהיחשב כמי שהיה מעורב ביצירת ה-צוואה, אין צורך להוכיח השפעה פסולה, וגם אם הנהנה יוכיח כי לא השפיע באופן פסול על המצווה, ההוראה המזכה את הנהנה תיפסל. הרציונל שעומד מאחורי הדברים הינו, כי די במעורבות על מנת לעורר חשד כי המצווה הושפע באמצעים שאינם כשרים, לצוות באופן שציווה.

ביול צוואה או חלקה

הוראה זו מורה על ביטול צוואה או חלקה, גם אם הנהנה שהיה מעורב באופן כזה או אחר בעריכת הצוואה, לא השפיע כלל על המצווה, והצוואה ניתנה בדעה צלולה ומתוך רצון חופשי של המצווה. בתי המשפט פירשו סעיף זה בחוק הירושה באופן מצומצם, ובית המשפט יבדוק כל מקרה על פי הנסיבות המיוחדות שלו.

4. מעבר לעילות שפורטו, קיימים מקרים של פגמים טכניים בצוואה, שאינם ניתנים לתיקון, והם:
 • צוואה בעדים – היעדר חתימת המצווה.
 • צוואה בעדים – היעדר אישור 2 העדים וחתימתם על ה-צוואה.
 • צוואה בכתב יד – צוואה שאינה כתובה בכתב ידו של המצווה.
 • צוואה בע"פ – ציווי בפני עד אחד בלבד.
 • צוואה בע"פ – אי עריכת זיכרון דברים של דברי המצווה (טרם הוכרע סופית).

קיימים פגמים טכניים נוספים של צוואות, אשר ניתנים לתיקון על ידי בימ"ש, והם:

 • צוואה בעדים – היעדר תאריך בצוואה.
 • צוואה בעדים – חתימת העדים במועד מאוחר.
 • צוואה בעדים – שינוי נוסח המצווה מ"זוהי צוואתי" לנוסח אחר.
 • צוואה בעדים – חתימת העדים שלא על גבי הצוואה אלא בתצהיר.
 • צוואה בכתב יד – היעדר חתימה או תאריך.
 • צוואה בכתב יד – תאריך מוטעה.
 • צוואה בפני רשות – היעדר אישור כי הצוואה הוקראה לפני המצווה.
 • צוואה בפני רשות – היעדר ציון כי הצוואה תורגמה בפני המצווה.
 • צוואה בע"פ – רישום מאוחר של זיכרון דברים.
 • צוואה בע"פ – ציווי בפני 2 עדים במועדים שונים.

טעויות ופגמים מצד המצווה         

כאמור, פגמים בצוואה עלולים לגרום פסילת צוואה ובית המשפט לענייני משפחה עלול לקבל התנגדויות לצוואה בגלל פגמים שונים ומגוונים. עם זאת, על פי סעיף 25 לחוק הירושה ישנם פגמים שבית המשפט לענייני משפחה יורה על תיקונם כיוון שניתן להסיק מהצוואה הקיימת מהו רצונו של המצווה. צוואה שנפלו בה פגמים צורניים נקראת צוואה מחמת טעות ומכוח סעיף 30 (ב) נקבע כי אם בית המשפט יכול לקבוע בבירור מה המצווה מורה בצוואתו אלמלא הטעות הרי בית המשפט מוסמך לתקן את הצוואה, אחרת הוראת הצוואה בטלה. בין הפגמים שבית המשפט מוסמך לתקן – תאריך שגוי, שימוש בביטוי אחר מ- "זוהי צוואתי", פגמים בחתימה המצווה, רישום מאוחר של זיכרון דברים בצוואה בעל פה, פגמים בחתימה העדים, היעדר אישור כי הצוואה הוקראה למצווה ועוד.

גם במקרים בהם נפלה טעות סופר בצוואה יכול בית המשפט לאשר את הצוואה חרף הפגם הנמצא בה, למשל כאשר בצוואה נמצא פגם ברישום מספר חשבון הבנק והושמטה ספרה אחת אך שאר פרטי חשבון הבנק נכונים ומדויקים.

בכל מקרה בו מתגלה פגם צורני בצוואה יש אפשרות לפנות לבית המשפט והציג התנגדויות ודרישה לביטול הצוואה במלואה או בחלקה, עם זאת מומלץ לפנות לערוך דין מנוסה על מנת לקבל ייעוץ משפטי כיצד לפעול ולאמוד את סיכויי ההצלחה.

הוראת צוואה שאינה חוקית או אינה ברורה

צוואה מאפשרת למצווה להושיט את ידו מעבר לקבר ולהשפיע על חייהם של היורשים. עם זאת, לא כל הוראה של המצווה הינה חוקית (תנאי אסור) וסעיף 34 לחוק הירושה קובע כי כאשר מוכח כי ההוראה אינה מוסרית, בלתי חוקית או בלתי אפשרית ניתן להורות על ביטול הוראת הצוואה. במקרים אלה יחולק העיזבון של המנוח הנוגע להוראה בין היורשים על פי דין. יודגש כי בית המשפט בפסיקתו פועל לפי הכלל המנחה כי מותר למצווה לקבוע תנאים מתנים אך לא מצווים, לדוגמה המצווה אינו רשאי להורות ליורש כי יקבל את חלקו בצוואה רק אם יתגרש.

במקרים של הוראה שאינה ברורה ולא ניתן להתחקות אחר רצונו של המצווה, רשאי בית המשפט להורות על ביטול ההוראה מחמת חשש לעשיית עוול למנוח בחלוקת רכושו בין היורשים.

טיבה של צוואה

כאשר מצליחים להוכיח בפני בית המשפט כי המצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה ניתן לבטל את הצוואה. ישנם מקרים בהם בית המשפט יכול להשתכנע כי המצווה לא היה במצב נפשי, מנטאלי או גופני בזמן עשיית הצוואה המאפשרים לו להבין את טיבה או להיות מודע למעשיו או להשלכות ולתוצאות של מעשיו. על מנת להוכיח כי המצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואתו יש להציג בפני בית המשפט מסמכים רפואיים לגבי מצבו של המצווה נכון לעשיית הצוואה או בסמוך למועד עשייתה. כמו כן, יש להציג חוות דעת רפואית או חוות דעת אחרת לגיבוי הטענות.

הכנת צוואה – רק על ידי עורך דין

מתוך המאמר ניתן להסיק, כי עריכת צוואה היא פעולה הכרוכה בסיכון לטעויות וכשלים טכניים וכן מהותיים. בשל כשלים אלו עלולה צוואה להיפסל, ואז ייגרם נזק בלתי הפיך לציוויו של המנוח. לפיכך, מומלץ מאד לפנות לקבלת ייעוץ משפטי וכן עריכה בפועל של ה-צוואה בידי עורך דין המתמחה בדיני ירושה. עורך דין שכזה יערוך עבורכם צוואה כשרה ותקינה, ואין חשש מפני פסילת צוואה במקרה שכזה

מעוניין להתייעץ? התקשר היום לעו"ד דרור גלמן טלפון 03-5222129
ופנייתך תענה באופן מיידי. * הפנייה והכתוב ממוענים לנשים וגברים כאחד.

עורך דין צוואות לשירותכם

עורך דין צוואות לשירותכם

תפריט צוואה צו קיום צוואה כתיבת צוואה עריכת צוואה הדדית צוואה בחיים צוואה בעדים צוואה הדדית התנגדות לצו קיום צוואה

צו קיום צוואה

צו קיום צוואה

תפריט צוואה עו"ד צוואות כתיבת צוואה עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים צוואה הדדית פסילת צוואה איך מבטלים צוואה? הפקדת

כתיבת צוואה

כתיבת צוואה

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים צוואה הדדית התנגדות לצו קיום צוואה פסילת

נוסח צוואה הדדית

נוסח צוואה הדדית

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה כתיבת צוואה עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים התנגדות לצו קיום צוואה פסילת

צוואה בחיים

צוואה בחיים

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה כתיבת צוואה עריכת צוואה צוואה בעדים צוואה הדדית התנגדות לצו קיום צוואה פסילת

עורך דין צוואות לשירותכם

עורך דין צוואות לשירותכם

תפריט צוואה צו קיום צוואה כתיבת צוואה עריכת צוואה הדדית צוואה בחיים צוואה בעדים צוואה הדדית התנגדות לצו קיום צוואה

עריכת צוואה הדדית

עריכת צוואה הדדית

תפריט צוואה עו"ד צוואות כתיבת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים צוואה הדדית התנגדות לצו קיום צוואה פסילת צוואה איך מבטלים

פגמים בצוואה

פגמים בצוואה

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה כתיבת צוואה הדדית עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים נוסח צוואה הדדית התנגדות

פירוש הצוואה

פירוש הצוואה

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה כתיבת צוואה הדדית עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים נוסח צוואה הדדית התנגדות

הפקדת צוואה

הפקדת צוואה

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה כתיבת צוואה הדדית עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים נוסח צוואה הדדית התנגדות

פירוש בצוואה

פירוש בצוואה

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה כתיבת צוואה הדדית עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים נוסח צוואה הדדית התנגדות

השפעה בלתי הוגנת בצוואה

השפעה בלתי הוגנת בצוואה

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה כתיבת צוואה הדדית עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים נוסח צוואה הדדית התנגדות

אילו סוגי צוואות קיימים

אילו סוגי צוואות קיימים

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה כתיבת צוואה הדדית עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים נוסח צוואה הדדית התנגדות

תכנון צוואה משיקולי מס

תכנון צוואה משיקולי מס

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה כתיבת צוואה הדדית עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים נוסח צוואה הדדית התנגדות

ביטול צוואה – איך מבטלים צוואה?

ביטול צוואה – איך מבטלים צוואה?

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה כתיבת צוואה הדדית עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים נוסח צוואה הדדית התנגדות

צוואה בעדים

צוואה בעדים

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה כתיבת צוואה עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה הדדית התנגדות לצו קיום צוואה פסילת

התנגדות לצו קיום צוואה

התנגדות לצו קיום צוואה

תפריט צוואה עו"ד צוואות כתיבת צוואה הדדית עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים נוסח צוואה הדדית פסילת צוואה איך מבטלים