פגמים בצוואה – צו קיום צוואה

" צוואה ", במובן הכללי, הינה כל אימרה, אמירה, ציווי או מסמך, אשר מבקש ומצפה אדם שייעשה למענו, ברכושו או בענייניו לאחר מותו.
דיני ירושה קובעים כי לאחר פטירת המצווה, יש צורך ב-צו קיום צוואה, שנועד להצהיר כי ה-צוואה הינה בת תוקף משפטי מחייב. כלומר, עצם העובדה שהמנוח הותיר צוואה אינה מספיקה על מנת לפעול על פי האמור בה, אלא יש צורך בהגשת בקשה לרשם לענייני ירושה (או לבית דין דתי) למתן תוקף מחייב ל-צוואה.
את הבקשה למתן צו קיום צוואה יכולים לבקש היורשים על פי ה-צוואה, וכן כל אדם אשר מעוניין במתן צו הקיום.
תוכנו של צו קיום צוואה הינו הצהרה, כי צוואת המנוח/ה הינה בת תוקף. כוחו של צו קיום צוואה יפה כלפי כל העולם. צו קיום צוואה אינו מתיישן, שכן דינו הוא כדין פסק-דין.

ליעוץ, התקשרו כעת לטלפון 03-5222129 ופנייתכם תענה באדיבות, מקצועיות ודיסקרטיות מלאה. 

פסילת צוואה

קיומה של צוואה אינו מעיד בהכרח על תקינותה המשפטית. קיימות מספר סיבות מכוחן ניתן להגיש התנגדות לקיום ה-צוואה, ולמעשה להביא לידי פסילתה. סיבות אלו מעלות חשש לפגמים בצוואה, ומשום כך ניתן לגרום לפסילתה, ואלו הסיבות העיקריות:

1 .השפעה בלתי הוגנת – העילה השכיחה היא בטענה כי ה-צוואה נערכה בניגוד לרצונו של המצווה,ונעשתה לאחר שהופעלה על המצווה השפעה בלתי הוגנת.

השפעה על המצווה כשלעצמה אינה פוסלת את הצוואה אם נעשית בדרכי נועם ומביאה לשכנועו של המצווה. רק השפעה בלתי הוגנת, השוללת או אינה משקפת למעשה את רצונו של המצווה, יכול ותביא לפסילת ה-צוואה.
נטל ההוכחה להוכיח קיומה של השפעה בלתי הוגנת מוטל על כתפי המתנגד לקיום ה-צוואה המעלה טענה זו, אלא אם כן קיים פגם ב-צוואה אשר יכול להעביר את נטל ההוכחה לידי מבקש צו הקיום. כך גם במידה שהתלות של המצווה בזוכה הייתה תלות מובהקת, יטה בימ"ש להעביר את נטל ההוכחה כי ה-צוואה נערכה כדין ולא תחת השפעה בלתי הוגנת – על כתפי המבקש לקיים את הצוואה.
את הבחינה האם צוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת עורך בימ"ש על בסיס נתונים שונים, לרבות מצבו הפיזי והנפשי של המצווה, תלותו ו/או עצמאותו, קשרים עם הנהנים על פי הצוואה, קשרים אחרים, גילו של המצווה, נסיבות העריכה והחתימה על ה-צוואה, נישול קרובים של המצווה ללא סיבה עניינית, שינויים ב-צוואה לעומת צוואה קודמת ללא סיבה נראית לעין, יכולת היוועצות עם אחרים, הוראות בדבר אפשרות שינוי ו/או ביטול הצוואה וכיו"ב.
המועד הרלבנטי להשפעה הבלתי הוגנת הינו לפני ובעת עריכת ה-צוואה. במידה והוראתצוואה מסוימת נפסלה עקב השפעה בלתי הוגנת, החלק הרלבנטי בעיזבון מתחלק בין היורשים על פי דין.

2 צוואה שנעשתה מחמת טעות – בית המשפט ינסה לבחון מה הייתה כוונתו של המצווה לו לא נפלה טעות. כעולה מהסעיף הרלבנטי בחוק הירושה, התנאי לפיו יתקן בימ"ש את הטעות שנפלה בצוואה (המדובר בטעות עובדתית) הוא: האם ניתן לקבוע בוודאות את רצונו של המצווה לו לא נפלה הטעות.
על המבקש לתקן צוואה עקב טעות שנפלה בה, להוכיח כי נפלה אכן טעות בצוואה, וכי קיים קשר סיבתי בין הטעות לבין ההוראה ב-צוואה, וכן ניתן לקבוע בוודאות מה היה רצונו של המצווה לו לא נפלה הטעות.

3. נטילת חלק בעריכת הצוואה – החוק קובע חזקה, כי מי שנטל חלק ב-עריכת צוואה השפיע שלא כדין על המצווה, וגם אם יביא אותו אדם הוכחות שאין הדבר כך – אין בכך כדי לסייע לו.
על כן יש להקפיד כי עדים ל-צוואה לא יהיו הנהנים על פיה, וכי הנהנים על פי הצוואה לא יהיו מעורבים בעריכת ה-צוואה ו/או ייקחו חלק פעיל בהכנתה. יובהר כי לא כל פעולה תיחשב לנטילת חלק בעריכת ה-צוואה ותביא אוטומטית לפסילתה.
סעיף 35 לחוק הירושה קובע, כי צוואה פרט לצוואה בעל פה, המזכה את מי שערך אותה, או היה עד לעשייתה, או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת-צוואה המזכה בן זוגו של אחד מאלה – בטלה.
משמעות ההוראה היא, כי אם השתכנע בית המשפט, שזוכה על פי צוואה היה מעורב ביצירת הצוואה, על פי הפירוט שבחוק, בטלה ההוראה המזכה, והדברים אמורים גם לגבי בן זוגו של הנהנה.
על מנת להיכנס למסגרת סעיף זה, ולהיחשב כמי שהיה מעורב ביצירת ה-צוואה, אין צורך להוכיח השפעה פסולה, וגם אם הנהנה יוכיח כי לא השפיע באופן פסול על המצווה, ההוראה המזכה את הנהנה תיפסל. הרציונל שעומד מאחורי הדברים הינו, כי די במעורבות על מנת לעורר חשד כי המצווה הושפע באמצעים שאינם כשרים, לצוות באופן שציווה.
הוראה זו מורה על ביטול צוואה או חלקה, גם אם הנהנה שהיה מעורב באופן כזה או אחר בעריכת הצוואה, לא השפיע כלל על המצווה, והצוואה ניתנה בדעה צלולה ומתוך רצון חופשי של המצווה. בתי המשפט פירשו סעיף זה בחוק הירושה באופן מצומצם, ובית המשפט יבדוק כל מקרה על פי הנסיבות המיוחדות שלו.

4. מעבר לעילות שפורטו, קיימים מקרים של פגמים טכניים בצוואה, שאינם ניתנים לתיקון, והם:

 • צוואה בעדים – היעדר חתימת המצווה.
 • צוואה בעדים – היעדר אישור 2 העדים וחתימתם על ה-צוואה.
 • צוואה בכתב יד – צוואה שאינה כתובה בכתב ידו של המצווה.
 • צוואה בע"פ – ציווי בפני עד אחד בלבד.
 • צוואה בע"פ – אי עריכת זיכרון דברים של דברי המצווה (טרם הוכרע סופית).

קיימים פגמים טכניים נוספים של צוואות, אשר ניתנים לתיקון על ידי בימ"ש, והם:

 • צוואה בעדים – היעדר תאריך בצוואה.
 • צוואה בעדים – חתימת העדים במועד מאוחר.
 • צוואה בעדים – שינוי נוסח המצווה מ"זוהי צוואתי" לנוסח אחר.
 • צוואה בעדים – חתימת העדים שלא על גבי הצוואה אלא בתצהיר.
 • צוואה בכתב יד – היעדר חתימה או תאריך.
 • צוואה בכתב יד – תאריך מוטעה.
 • צוואה בפני רשות – היעדר אישור כי הצוואה הוקראה לפני המצווה.
 • צוואה בפני רשות – היעדר ציון כי הצוואה תורגמה בפני המצווה.
 • צוואה בע"פ – רישום מאוחר של זיכרון דברים.
 • צוואה בע"פ – ציווי בפני 2 עדים במועדים שונים.

טעויות ופגמים מצד המצווה         

כאמור, פגמים בצוואה עלולים לגרום לפסילתה ובית המשפט לענייני משפחה עלול לקבל התנגדויות לצוואה בגלל פגמים שונים ומגוונים. עם זאת, על פי סעיף 25 לחוק הירושה ישנם פגמים שבית המשפט לענייני משפחה יורה על תיקונם כיוון שניתן להסיק מהצוואה הקיימת מהו רצונו של המצווה. צוואה שנפלו בה פגמים צורניים נקראת צוואה מחמת טעות ומכוח סעיף 30 (ב) נקבע כי אם בית המשפט יכול לקבוע בבירור מה המצווה מורה בצוואתו אלמלא הטעות הרי בית המשפט מוסמך לתקן את הצוואה, אחרת הוראת הצוואה בטלה. בין הפגמים שבית המשפט מוסמך לתקן – תאריך שגוי, שימוש בביטוי אחר מ- "זוהי צוואתי", פגמים בחתימה המצווה, רישום מאוחר של זיכרון דברים בצוואה בעל פה, פגמים בחתימה העדים, היעדר אישור כי הצוואה הוקראה למצווה ועוד.

גם במקרים בהם נפלה טעות סופר בצוואה יכול בית המשפט לאשר את הצוואה חרף הפגם הנמצא בה, למשל כאשר בצוואה נמצא פגם ברישום מספר חשבון הבנק והושמטה ספרה אחת אך שאר פרטי חשבון הבנק נכונים ומדויקים.

בכל מקרה בו מתגלה פגם צורני בצוואה יש אפשרות לפנות לבית המשפט והציג התנגדויות ודרישה לביטול הצוואה במלואה או בחלקה, עם זאת מומלץ לפנות לערוך דין מנוסה על מנת לקבל ייעוץ משפטי כיצד לפעול ולאמוד את סיכויי ההצלחה.

הוראת צוואה שאינה חוקית או אינה ברורה

צוואה מאפשרת למצווה להושיט את ידו מעבר לקבר ולהשפיע על חייהם של היורשים. עם זאת, לא כל הוראה של המצווה הינה חוקית (תנאי אסור) וסעיף 34 לחוק הירושה קובע כי כאשר מוכח כי ההוראה אינה מוסרית, בלתי חוקית או בלתי אפשרית ניתן להורות על ביטול הוראת הצוואה. במקרים אלה יחולק העיזבון של המנוח הנוגע להוראה בין היורשים על פי דין. יודגש כי בית המשפט בפסיקתו פועל לפי הכלל המנחה כי מותר למצווה לקבוע תנאים מתנים אך לא מצווים, לדוגמה המצווה אינו רשאי להורות ליורש כי יקבל את חלקו בצוואה רק אם יתגרש.

במקרים של הוראה שאינה ברורה ולא ניתן להתחקות אחר רצונו של המצווה, רשאי בית המשפט להורות על ביטול ההוראה מחמת חשש לעשיית עוול למנוח בחלוקת רכושו בין היורשים.

טיבה של צוואה

כאשר מצליחים להוכיח בפני בית המשפט כי המצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה ניתן לבטל את הצוואה. ישנם מקרים בהם בית המשפט יכול להשתכנע כי המצווה לא היה במצב נפשי, מנטאלי או גופני בזמן עשיית הצוואה המאפשרים לו להבין את טיבה או להיות מודע למעשיו או להשלכות ולתוצאות של מעשיו. על מנת להוכיח כי המצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואתו יש להציג בפני בית המשפט מסמכים רפואיים לגבי מצבו של המצווה נכון לעשיית הצוואה או בסמוך למועד עשייתה. כמו כן, יש להציג חוות דעת רפואית או חוות דעת אחרת לגיבוי הטענות.

הכנת צוואה – רק על ידי עורך דין

מתוך המאמר ניתן להסיק, כי עריכת צוואה היא פעולה הכרוכה בסיכון לטעויות וכשלים טכניים וכן מהותיים. בשל כשלים אלו עלולה צוואה להיפסל, ואז ייגרם נזק בלתי הפיך לציוויו של המנוח. לפיכך, מומלץ מאד לפנות לקבלת ייעוץ משפטי וכן עריכה בפועל של ה-צוואה בידי עורך דין המתמחה בדיני ירושה. עורך דין שכזה יערוך עבורכם צוואה כשרה ותקינה, ואין חשש מפני פסילת צוואה במקרה שכזה

יצירת קשר

טלפון: 03-5222129

תפריט צוואה

המלצות

חייב אני לציין כי בשני המקרים בהם פניתי לעזרתך (השכרת דירתי וביטול הסכם עם קלאב הוטל אילת הטיפול היה, לא רק, מהיר טוב וענייני כי אם מלא רצון לעזור, חם ואנושי… עובדיה דודסון
ברצוננו להודות לך מקרב לב על הטיפול המשפחתי, האכפתי, היעיל, המסור ובמיוחד- המקצועי והאמין, לו זכינו ממך כעו"ד, שליווה אותנו בתהליך המשפטי, שאותו היינו מחויבים לעבור… יעקב ושרית שמיר
ברצוני להביע את תודתי והערכתי לך, לאחר השלמת שתי עסקאות נדל"ו (מכירה וקניית דירה) באמצעותך ובייצוגך… אילן ויינר
רציתי להודות לך על הליווי המשפטי המסור והמקצועי שהענקת לי במכירה ורכישת הדירות שלי, לרבות השכרת הדירה בחולון… אהרון בוזקר, מהנדס
תודה על הטיפול המסור בחוזה רכישת דירה. היית לנו לעזר רב, נשמח להעזר בך שוב במידת הצורך… משפחת מיכאל
עורך הדין דרור גלמן טיפל עבורי בתיק מורכב. הוא הראה מקצועיות, יכולת ״לקרוא את המפה״ ולנטב את התיק לכיוונים שפעלו לטובתי. מעבר לזה, ככל שלמדתי להכיר אותו יותר, גיליתי, שמעבר להיותו עורך דין מקצוען, הוא גם אדם קשוב ואיכפתי… טל אייל

מעוניין להתייעץ? התקשר היום לעו"ד דרור גלמן טלפון 03-5222129
ופנייתך תענה באופן מיידי. * הפנייה והכתוב ממוענים לנשים וגברים כאחד.

פירוש הצוואה

פירוש הצוואה

תפריט צוואה עורך דין צוואות – דרור גלמן למענכם! צו קיום צוואה עריכת צוואה עריכת צוואה הדדית צוואה בחיים צוואה

איך מבטלים צוואה?

איך מבטלים צוואה?

תפריט צוואה עורך דין צוואות – דרור גלמן למענכם! צו קיום צוואה עריכת צוואה עריכת צוואה הדדית צוואה בחיים צוואה

צוואה בחיים

צוואה בחיים

תפריט צוואה עורך דין צוואות – דרור גלמן למענכם! צו קיום צוואה עריכת צוואה עריכת צוואה הדדית צוואה בחיים צוואה

צוואה בעדים

צוואה בעדים

תפריט צוואה עורך דין צוואות – דרור גלמן למענכם! צו קיום צוואה עריכת צוואה עריכת צוואה הדדית צוואה בחיים צוואה

תכנון צוואה משיקולי מס

תכנון צוואה משיקולי מס

תפריט צוואה עורך דין צוואות – דרור גלמן למענכם! צו קיום צוואה עריכת צוואה עריכת צוואה הדדית צוואה בחיים צוואה

השפעה בלתי הוגנת בצוואה

השפעה בלתי הוגנת בצוואה

תפריט צוואה עורך דין צוואות – דרור גלמן למענכם! צו קיום צוואה עריכת צוואה עריכת צוואה הדדית צוואה בחיים צוואה

עריכת צוואה הדדית

עריכת צוואה הדדית

תפריט צוואה עורך דין צוואות – דרור גלמן למענכם! צו קיום צוואה עריכת צוואה עריכת צוואה הדדית צוואה בחיים צוואה

הפקדת צוואה

הפקדת צוואה

תפריט צוואה עורך דין צוואות – דרור גלמן למענכם! צו קיום צוואה עריכת צוואה עריכת צוואה הדדית צוואה בחיים צוואה

פירוש בצוואה

פירוש בצוואה

תפריט צוואה עורך דין צוואות – דרור גלמן למענכם! צו קיום צוואה עריכת צוואה עריכת צוואה הדדית צוואה בחיים צוואה

צוואה משותפת

צוואה משותפת

תפריט צוואה עורך דין צוואות – דרור גלמן למענכם! צו קיום צוואה עריכת צוואה עריכת צוואה הדדית צוואה בחיים צוואה

אילו סוגי צוואות קיימים

אילו סוגי צוואות קיימים

תפריט צוואה עורך דין צוואות – דרור גלמן למענכם! צו קיום צוואה עריכת צוואה עריכת צוואה הדדית צוואה בחיים צוואה

התנגדות לצו קיום צוואה

התנגדות לצו קיום צוואה

תפריט צוואה עורך דין צוואות – דרור גלמן למענכם! צו קיום צוואה עריכת צוואה עריכת צוואה הדדית צוואה בחיים צוואה

עריכת צוואה

עריכת צוואה

תפריט צוואה עורך דין צוואות – דרור גלמן למענכם! צו קיום צוואה עריכת צוואה עריכת צוואה הדדית צוואה בחיים צוואה

עורך דין צוואות לשירותכם – עו"ד דרור גלמן

עורך דין צוואות לשירותכם – עו"ד דרור גלמן

תפריט צוואה עורך דין צוואות – דרור גלמן למענכם! צו קיום צוואה עריכת צוואה עריכת צוואה הדדית צוואה בחיים צוואה

צו קיום צוואה

צו קיום צוואה

תפריט צוואה עורך דין צוואות – דרור גלמן למענכם! צו קיום צוואה עריכת צוואה עריכת צוואה הדדית צוואה בחיים צוואה

פגמים בצוואה

פגמים בצוואה

תפריט צוואה עורך דין צוואות – דרור גלמן למענכם! צו קיום צוואה עריכת צוואה עריכת צוואה הדדית צוואה בחיים צוואה