צו קיום צוואה – הצוואה לבדה לא מספיקה

צו קיום צוואה – במות אדם זכאים יורשיו לרשת את נכסיו. במצב זה מבחינים בשני מצבים:

מצב אחד – כאשר אדם נפטר מבלי שהותיר צוואה בה הורה כיצד ברצונו שיחולקו נכסיו לאחר מותו, קובע חוק הירושה כיצד לחלק את אותם נכסים.

המצב השני הוא כאשר הנפטר הורה במהלך חייו, כיצד ברצונו שיחולקו נכסיו לאחר מותו, ובמילים אחרות: הותיר צוואה.

מקום בו הותיר המנוח צוואה – אין די בה, ויש צורך לפעול למתן תוקף, לצורך מימוש הצוואה. אם תרצו לממש את הוראות הצוואה ולחלק את הרכוש בין היורשים על פי הוראות הצוואה, עליכם להוציא צו קיום צוואה מאת הרשם לענייני ירושה. צו קיום צוואה מצהיר על תוקפה של הצוואה ונכונותה. לכן לא ניתן למכור דירה, להעביר כספים מחשבון הבנק או לעשות כל פעולה שהיא ברכוש המנוח, מבלי שצו קיום צוואה יהיה בידיכם. על פי דיני ירושה, מי שיכול לבקש את הצו הם היורשים או מי שטוענים להיות היורשים ויש להם עניין במימוש צוואה. בעניין זה יש נטייה לבית המשפט לאפשר גם לכל מי שמעוניין בדבר, למשל נושה של יורש – להגיש בקשה שכזו,

איך מוציאים צו קיום צוואה?

לאחר מות המוריש, הדרך לקבלת צו קיום צוואה בנויה ממספר שלבים:

 1. חתימה על בקשה למתן צו קיום צוואה אצל עורך הדין אשר מוודא כי הדבר נעשה כנדרש. (שימו לב בקישור כי מדובר בהנחיות כלליות למילוי הבקשה שאינן מחליפות את הליווי המשפטי הנדרש)
 2. עורך הדין שלכם יגיש את הבקשה ללשכת הרשם, שבאזור סמכותו היה מקום מושבו של המוריש (במקרה של תושב זר – בהתאם למקום הימצאות נכסיו). לשכות הרשמים לענייני ירושה מצויות בתל אביב, חיפה, נצרת עילית, ירושלים ובאר שבע.
 3. עובדי לשכות הרשם לענייני ירושה בודקים, בין היתר, אם קיים תיק קודם בעניינו של המנוח ואם הפקיד צוואה בעבר, ודואגים לפרסם בציבור הודעה על הגשת הבקשה.
 4. כל בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה מתפרסמות בעיתון יומי. המעוניין להתנגד לבקשה יעשה זאת תוך 14יום מתאריך הפרסום בעיתון.
 5. העתק הבקשה המוגשת ברשם עובר לתגובת האפוטרופוס הכללי, שישיב תוך 45 ימים באופן אחד משלושה:  "הודעה על כוונה שלא להתערב בהליכים" – כלומר, לאפוטרופוס הכללי אין התנגדות לאישור הבקשה."הודעה על כוונה להתערב בהליכים"- כלומר, האפוטרופוס הכללי מבקש מבית המשפט לקיים דיון בבקשה, ואז התיק יועבר לבית המשפט לענייני משפחה המתאים. דרישה להשלמת פרטים חסרים.
 6. לאחר קבלת תגובת האפוטרופוס הכללי ולאחר שחלפו המועדים להגשת הודעת התנגדות, יינתן צו קיום צוואה.
 7. משך הזמן בין הגשת הבקשה ללשכות הרשמים לענייני ירושה ועד למתן צו ירושה או צו קיום צוואה אינו קבוע בדין, ולמעשה נובע רק מלחץ העבודה באותן לשכות. במקרים שאינם מתעוררים קשיים, משך הזמן הינו: בבאר-שבע כ-30 ימים, בירושלים ובתל-אביב כחודשיים, בחיפה כ-50 ימים.
 8. צו קיום, הניתן על ידי הרשמים לענייני ירושה, מצוי במאגר הממוחשב בלשכות, וניתן לקבלו בכל עת. העברת בקשה ל-צו קיום צוואה לבית המשפט לענייני משפחה ישנם מקרים מסוימים, בהם הבקשה ל-צו ירושה או צו קיום צוואה, יועברו לבית המשפט לענייני משפחה

מקרים בהם הצו יועבר לבית המשפט לענייני משפחה

 • הוגשה התנגדות לבקשה.
 • המדינה היא צד לבקשה.
 • היועץ המשפטי לממשלה יזם את הבקשה או הצטרף אליה.
 • האפוטרופוס הכללי מייצג בבקשה חסוי, קטין או נעדר.
 • מדובר ב-צוואה בעל פה.
 • קיים בצוואה פגם והיא לא נעשתה על פי תנאי החוק, למשל בצוואה בעדים לא היו שני עדים.
 • מקרים בהם לא ברור אם חל הדין הישראלי או דין מדינה אחרת, למשל כשהנפטר מת בחו"ל אבל נכסיו היו בארץ.
 • הרשם לענייני ירושה החליט מכל סיבה שהיא, להעביר את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה.

צו קיום צוואההאם הפרוצדורה לבקשת צו קיום צוואה שונה באם המנוח אינו תושב הארץ?

במקרים בהם יש בקשת צו קיום של מנוח שלא היה תושב ישראל, יש פרוצדורה מעט שונה מהרגיל.
למסמכים הרגילים שאותם יש להגיש לצורך קבלת צו קיום, יש לצרף נסח רישום מקרקעין או אישור חשבון בנק, או אישור אחר שיש בו כדי להעיד כי קיים נכס כלשהו, אשר יקנה לרשם סמכות מקומית לדון בבקשה, שכן זהו הקושי הגדול בפרוצדורה הנוגעת למנוח שאינו תושב ישראל – קבלת סמכות לדון בעניין.

בנוסף לביסוס סמכותו של הרשם לדון בנושא, יש לצרף תרגום נוטריוני לעברית של כל מסמך בשפה זרה וחוות דעת בדבר הדין הזר. יש לשים לב כי על כל מסמך זר חייבת להימצא חותמת של קונסול ישראל במדינה בה הונפק המסמך.

מתי מתאפשר ביטול צו קיום צוואה?

לא אחת עולה השאלה – מתי מתאפשר ביטול צו הקיום? משניתן צו ירושה או צו הקיום, הרי שחל הכלל בדבר סופיות הדיון, ויש לראות את העניין כעניין שהוכרע. יחד עם זאת, בחוק הירושה הותיר המחוקק פתח לתיקונו או ביטולו של הצו בהתקיים מצב אחד בלבד, ובשני תנאים מקדימים ומצטברים:
המצב הנו קיומה של עובדה, שלא הובאה בפני בית המשפט או הרשם טרם מתן הצו, אשר אילו הייתה מובאת מלכתחילה בפני בית המשפט, היה בה כדי להביא למתן צו ירושה או קיום צוואה שונה מזה שניתן.

יחד עם זאת, העניין נמצא בשיקול הדעת של בית המשפט, אשר יחליט לדחות את הבקשה אם הטענה שבבסיס הבקשה לביטול צו ירושה:

 1. ניתן היה להביאה בפני בית המשפט לפני מתן הצו, ולא הובאה.
 2. ניתן היה להביאה בפני בית המשפט לאחר מכן, אך המבקש לא עשה כן בהזדמנות הראשונה.

כל מקרה ייבחן לגופו, כאשר בית המשפט ייתן דעתו, בין היתר, למידת האיחור, הנימוק לאיחור, הקושי שנגרם בגין האיחור, וכן למהותה, טיבה ומשקלה של העובדה או הטענה החדשה. 

מועד להגשת התנגדות לקיום הצו

סעיף 67 לחוק קובע את המועד בו ניתן להגיש התנגדויות לקיום הצו – "תוך מועד שלא יפחת משבועיים מיום הפרסום". החוק מטיל על הרשם לענייני ירושה לפרסם ברבים בקשה לצו קיום. הבקשה לצו קיום צוואה מתפרסמת בעיתון יומי וברשומות הנדרשות. מטרת הפרסום הינה ליידע מתנגדים פוטנציאליים לקיום הצוואה כפי שהיא ולאפשר להם להתנגד. יש לציין כי סעיף 67 לחוק קובע כי ניתן להגיש התנגדות לצו קיום צוואה כל עוד לא ניתן הצו. התנגדות לצו קיום צוואה יש להגיש במסגרת הזמן לרשם לענייני ירושה. בכתב ההתנגדות לצו קיום צוואה יש להציג טיעונים מבוססים ומנומקים היטב על בסיסם מבקשים לפסול את הצוואה במלואה או בחלקה, מומלץ לקבל ייעוץ משפטי כדי להגיש בקשה מנומקת עם סימוכין משפטיים רלוונטיים.

במידה והוגשה התנגדות לצו קיום צוואה חייב הרשם לענייני הירושה להעביר את המשך הטיפול בתיק ואת הדיון בבקשת ההתנגדות לקיום הצו לבית המשפט לענייני משפחה.

המקרים הקלאסיים להגשת התנגדות לצו קיום צוואה הינם כאשר קיימת צוואה מאוחרת מזו שהוגשה לרשם לענייני ירושה ובמקרים בהם מגלים פגמים בצוואה. עם זאת ישנם פגמים שניתנים לתיקון על ידי בית המשפט וזאת בהתאם לתיקון מספר 11 לחוק הירושה.

תנאי לא יעבור למימוש הצוואה

יודגש כי לא ניתן לקיים את הצוואה באופן מיידי אלא יש להגיש בקשת צו קיום לצוואה, לרשם לענייני הירושה כתנאי לא יעבור לקיום הצוואה על פי רצונו של המנוח. מעמדו המשפטי של צו קיום צוואה מקנה לו תוקף של פסק דין ואין לו התיישנות, לכן תוקפו עומד לעולם. את הבקשה לצו קיום צוואה יכולים להגיש היורשים המצוינים בה או כל אדם אחר המעוניין במתן צו הקיום, לרבות מדינת ישראל. מומלץ להגיש בקשה לצו קיום באמצעות עורך דין מנוסה כיוון שיש לכך השלכות משפטיות וכלכליות על היורשים.

חשיבות צו קיום צוואה ליורשים

להגשת בקשת קיום הצוואה חשיבות גבוהה על מנת להעניק לצוואה תוקף משפטי ורק לאחר אישור הצו יכולים היורשים לרשום נכסי מקרקעין מהעיזבון של המנוח על שמם, להעביר זכויות פיננסיות בחשבון הבנק של המנוח וכיוצא בזה. 

חשוב לציין כי לעתים במקביל להגשת בקשה לצו קיום צוואה מגישים גם בקשה למתן צו ירושה לגבי נכסים שאינם מופיעים בצוואתו של המנוח. נכסים אלה יחולקו לאחר מתן צו ירושה על פי הדין.  

משרד עו"ד דרור גלמן מספק ייעוץ ועריכת בקשה עבור צו קיום צוואה במחיר תחרותי במיוחד.

צרו קשר בטלפון 03-5222129 לקבלת הצעה משתלמת!

משרדנו מכבד ומעניק שירות בהתאם לעדכון התעריף המינימאלי מטעם לשכת עורכי הדין.
עדכון זה מופיע באתר תחת "יעוץ משפטי" ותוכלו למצוא אותו גם באינטרנט בחיפוש מהיר.

עו"ד דרור גלמן בעל ניסיון עשיר גם בבקשות של ביטול צו קיום צוואה ובקשה לצו קיום הצוואה של מנוח שלא היה תושב ישראל ושירותים רלוונטיים לצורך מימוש צוואה ומקרים ספציפיים בתחום. אם הנכם זקוקים לייעוץ בתחום, פנו אלינו בהקדם לתיאום פגישת היכרות וייעוץ משפטי

מעוניין להתייעץ? התקשר היום לעו"ד דרור גלמן טלפון 03-5222129
ופנייתך תענה באופן מיידי. * הפנייה והכתוב ממוענים לנשים וגברים כאחד.

אילו סוגי צוואות קיימים

אילו סוגי צוואות קיימים

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה כתיבת צוואה הדדית עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים נוסח צוואה הדדית התנגדות

ביטול צוואה – איך מבטלים צוואה?

ביטול צוואה – איך מבטלים צוואה?

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה כתיבת צוואה הדדית עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים נוסח צוואה הדדית התנגדות

הפקדת צוואה

הפקדת צוואה

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה כתיבת צוואה הדדית עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים נוסח צוואה הדדית התנגדות

השפעה בלתי הוגנת בצוואה

השפעה בלתי הוגנת בצוואה

תפריט צוואה עו"ד צוואות צו קיום צוואה כתיבת צוואה הדדית עריכת צוואה צוואה בחיים צוואה בעדים נוסח צוואה הדדית התנגדות